Sekcia nemocničných lekárnikov

POZOR zmena termínu.

Sekcia nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory vás srdečne pozýva na XXIX. Kongres nemocničného lekárenstva. Hlavnou témou tohtoročného kongresu bude „Bezpečnosť pacienta v nemocničnom prostredí“. Akcia sa bude tento rok konať v dňoch 27. 05. – 28. 05. 2021 (štvrtok, piatok) v priestoroch Hotela Gate One v Bratislave. Veríme, že kongres bude pre vás prínosom, zdrojom inšpirácie pre ďalší výkon povolania, a zároveň aj možnosťou na stretnutie a vzájomnú výmenu skúseností. Prihlásenie TU.

Ponuka pre partnerov: TU.

_ _ _ _ _

KONGRES NEMOCNIČNÍCH LÉKÁRNÍKŮ - ČR

 

Predášky z XXVIII. Kongresu nemocničných lekárnikov: 

Role farmaceuta v nemocnici a jak se mění: PharmDr. Petr Horák

Kardiologické komplikácie diabetes mellitus: Ľ. Slobodová

Farmaceut - člen multidisciplinárneho tímu: K. Chrapková

Vaskulárne komplikácie diabetes mellitus: J. Maďarič

Úloha farmaceuta pri manažovaní pacienta s diabetom: S. Porubcová, P. Stanko

Nebezpečné látky v kontexte profesijnej expozície: A. Štricová

Deaktivace, dekontaminace, čištění a dezinfekce – stačí tyto kroky k úplnému odstranění cytostatik z pracovního prostředí?: L. Doležalová, Š. Kozáková, L. Bláhová, J. Kuta, L. Bláha

Výsledky monitoringu slovenských pracovišť – srovnání dvou kampaní: L. Bláhová, J. Kuta, L. Doležalová, Š. Kozáková, L. Bláha

Multidisciplinárna spolupráca v problematike používania liekov v zdravotníckom zariadení: T. Zonnenschein

Infúzne podávanie svetlocitlivých liečiv: M. Jelšíková

Je pro nás užitečná evropská specializace z nemocničního lékárenství?: M. Heislerová

Vzdelávací program v novom špecializačnom odbore nemocničné lekárenstvo pre zdravotnícke povolanie farmaceut: PharmDr. doc. J. Sýkora, CSc.

SAT, projekt implementácie – ako sme na tom?: H. Komjáthy

Aktuality EAHP/Sekcia: Ľ. Slimáková

Je každá interakcia riešiteľná? – Spolupráca lekára a farmaceuta: L. Černušková, Z. Ficeková

Manažment terapie bolesti u onkologického pacienta: K. Hajtmanová

Farmaceut ako súčasť transplantačného tímu – ako sme začali: V. Slezáková

PHOENIX - distribúcia liekov v nemocničných lekárňach: M. Gaál

Clinical pharmacy services in the EU: a multiprofessional approach of patient safety: A. Süle

EAHP Academy Seminar 1 – Antimicrobial stewardship pre pokročilých: P. Dobáková, H. Komjáthy

EAHP Academy Seminar 2 – Kvalitatívne výskumné metódy: S. Porubcová, Z. Sárazová

Naše skúsenosti s poskytovaním služieb klinickej farmácie podľa vyhlásení EAHP: P. Púčať, L. Lašová

Individuálna príprava liekov v multidisciplinárnom tíme: A. Vicenová, K. Tóthová, D. Tarnoková

„Vodičák“ získaný na šesťmesačnej praxi: T. Zonnenschein

 

 

Kongres_partneri

Sekcia nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory vznikla v roku 1994 vo forme samostatnej odbornej sekcie Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) ako dobrovoľné združenie nemocničných lekárnikov, reprezentujúce a definujúce ich potreby a požiadavky. Okrem participácie na tvorbe farmaceutickej legislatívy, sekcia zabezpečuje pre nemocničných lekárnikov rôzne vzdelávacie aktivity. Každoročne organizuje Kongres nemocničného lekárenstva, rôzne tematické kurzy a pod. Od roku 1996 je Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK začlenená do Európskej asociácie nemocničných lekárnikov (EAHP – European Association of Hospital Pharmacists). To umožňuje slovenským nemocničným lekárnikom aktívnu účasť na vzdelávacích aktivitách a kongresoch organizovaných EAHP a tiež participáciu na tvorbe dokumentov a formovaní politiky EAHP. Slovenskí nemocniční lekárnici aktívne spolupracujú aj so sekciou nemocničnej farmácie Medzinárodnej farmaceutickej federácie (FIP).

Predsedníctvo Sekcie nemocničných lekárnikov

PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH – predseda sekcie
PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. – podpredseda sekcie
PharmDr. Vasil Šatnik, PhD.
PharmDr. Zuzana Mačeková
PharmDr. Eva Rybáková
PharmDr. Adriana Ďurčanská

EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) 

Európska asociácia nemocničných lekárnikov reprezentuje viac ako 19 tisíc nemocničných lekárnikov v 35 európskych krajinách. Ako jediná asociácia národných organizácií reprezentuje nemocničných lekárnikov na európskej a medzinárodnej úrovni. Rozvíja profesiu nemocničného lekárnika v rámci Európy za účelom zaistenia kontinuálneho zlepšovania výslednej liečby a starostlivosti o pacientov v podmienkach nemocnice.

http://www.eahp.eu/

Vyhlásenia európskeho nemocničného lekárenstva

Je to súbor štandardov nemocničnej lekárenskej praxe, ktoré boli v roku 2014 zostavené a publikované EAHP pre európske zdravotnícke systéme, s cieľom zabezpečiť bezpečné, efektívne a optimálne používanie liekov v spolupráci s multidisciplinárnymi tímami. Sú to vyjadrenia spoločne dohodnuté s európskymi pacientskymi a profesijnými organizáciami o tom, čo by mal každý európsky zdravotnícky systém dosiahnuť v rámci poskytovania nemocničnej lekárenskej starostlivosti.

Vyhlásenia európskeho nemocničného lekárenstva a Slovník pojmov v Slovenskom jazyku. 
 

 

Implementácia Vyhlásení európskeho nemocničného lekárenstva

EAHP spolu s národnými asociáciami pracuje na úplnom zavedení Európskych vyhlásení nemocničného lekárenstva v jej členských krajinách.

http://statements.eahp.eu/about/implementation-plan

 

Synergy Masterclass 4. - 5. október 2019


Viac info

 

Nástroj na vlastné vyhodnocovanie (Self assessment tool)

Každý nemocničný lekárnik má možnosť hodnotiť svoje zdravotnícke zariadenie pomocou nástroja na vlastné vyhodnocovanie, vytvoriť tzv. akčný plán a následne sledovať rozvoj nemocničného lekárenstva.

http://sat.eahp.eu/en/home

 

Úvodné vyhlásenia a riadenie (sekcia 1)

Výroba a príprava liekov (sekcia 3)

Služby klinickej farmácie (sekcia 4)

Vzdelávanie a výskum (sekcia 6)

 

Online školenie o správnom používaní nástroja na vlastné vyhodnocovanie (SAT) v rámci projektu Európske Vyhlásenia nemocničného lekárenstva určené pre nemocničných lekárnikov, ktoré sa bude konať 22. mája 2019 o 17:30.

 

Centrá excelentnosti (Statement Implementation Learning Collaborative Centres – SILCC)

Ďalším dôležitým krokom je vytvorenie tzv, centier excelentnosti (Statement Implementation Learning Collaborative Centres – SILCC). Ide tiež o podprojekt v rámci implementácie Vyhlásení. Na základe tohto programu majú nemocniční lekárnici možnosť navštíviť nemocnice z iných krajín, aby si prehĺbili vedomosti z oblasti nemocničného lekárenstva prepojeného s Vyhláseniami. V súčasnosti je 8 SILCC centier v rámci Európy: Vo Veľkej Británii, v Nemecku, v Španielsku, v Turecku, v Maďarsku a vo Švédsku. EAHP podporuje nielen hostiteľov, ale aj záujemcov o tzv. stáž. Samozrejme každá strana – SILCC hosts a SILCC fellow - musí spĺňať určité požiadavky, ktoré definovala EAHP.

 

Sústavné, špecializačné a certifikačné vzdelávanie

XXVIII. Kongres nemocničného lekárenstva

Viac info

Generálny partner:

Congress of the EAHP

Viac info

Kongres českých nemocničných lekárnikov


Viac info

Príprava liečiv a kontrola liečiv

http://magistraliter.sk/

Mimoriadny dovoz liekov

Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov 

Žiadosť o skupinové a individuálne povolenie neregistrovaného lieku

Antidotá

http://www.ntic.sk/ntic.php?adr=antidota
Národné Toxikologické Informačné Centrum 

Nedostatkové lieky

http://www.sukl.sk/buxus/docs/Inspekcia/PostregistracnaKontrola/hlasenia_november.xls

Odborné informácie, články, prednášky

Farmaceutický obzor 
EJHP

Viac informácií k objednávke

 

Čo robia nemocniční lekárnici?