Poplatky

Poplatky súvisiace s výkonom povolania farmaceut

 • Jednorazový poplatok 13 € za zápis do registra farmaceutov

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756
Variabilný symbol: dátum narodenia
Špecifický symbol: -
Dátum splatnosť: deň podania žiadosti

 • Ročný poplatok 15 € za vedenie registra farmaceutov

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756
Variabilný symbol: registračné číslo
Špecifický symbol: príslušný kalendárny rok
Dátum splatnosti: 31. január príslušného kalendárneho roka

 • Poplatok 4 € za vystavenie duplikátu potvrdenia o registrácii

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756
Variabilný symbol: registračné číslo
Špecifický symbol: 8888
Dátum splatnosti: deň podania žiadosti

Poplatky súvisiace s členstvom v SLeK

 • Člen komory – farmaceut 39 €
 • Člen komory – odborný zástupca 260 €:
  - u držiteľa povolenia podľa Zákona č. 362/2011 Z. z. (vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne, u výrobcu liekov, u veľkodistribútora liekov...),
  - v nemocničnej lekárni s odd. výdaja liekov verejnosti,
  - držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti - fyzická osoba,
  - odborný zástupca v nemocničnej lekárni bez odd. výdaja liekov verejnosti.
 • Člen komory – na materskej alebo rodičovskej dovolenke nevykonávajúci zárobkovú činnosť 0 €
 • Člen komory – nevykonávajúci povolanie farmaceuta na územní SR 15 €
 • Člen komory – nevykonávajúci povolanie farmaceuta po dovŕšení 65 rokov veku 0 €

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756
Variabilný symbol: registračné číslo
Špecifický symbol: príslušný kalendárny rok
Konštantný symbol: 0308
Dátum splatnosti: 15. február príslušného kalendárneho roka

Poplatky súvisiace s vydaním licencie

 • Vydanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania zdravotníckym pracovníkom v povolaní farmaceut 33 €
 • Vydanie licencie na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní farmaceut 66 €

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756
Variabilný symbol: registračné číslo
Špecifický symbol: príslušný kalendárny rok
Dátum splatnosti: dátum podania žiadosti

 • Zmena údajov v licencii 4 € 

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756
Variabilný symbol: registračné číslo
Špecifický symbol: 3333
Dátum splatnosti: deň podania žiadosti

 • Vydanie duplikátu licencie pre člena 4€ 
 • Vydanie duplikátu licencie pre nečlena 33€.

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756
Variabilný symbol: registračné číslo
Špecifický symbol:1111
Dátum splatnosti: deň podania žiadosti

Iné poplatky

 • poplatok za vykonanie hodnotenia sústavného vzdelávania nečlena SLeK 10 €

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756
Variabilný symbol: registračné číslo
Špecifický symbol: 2222

 • poplatok za vykonanie hodnotenia sústavného vzdelávania člena SLeK 0 €

Spoplatnenie upomienok:

 • 1. upomienka 0 €;
 • 2. upomienka 5 € - elektronicky, 10 € - v prípade upomienky zaslanej doporučenou poštou;
 • 3. upomienka 20 € - elektronicky, 30 € - v prípade upomienky zaslanej doporučenou zásielkou do vlastných rúk;
 • 4. upomienka 50 €.