Štruktúra a orgány

Prezídium

Prezídium je výkonným orgánom komory, ktorý zabezpečuje fungovanie organizácie a plnenie jej úloh na dennej báze. Jeho členovia sú volení radou komory.

Prezident

PharmDr. Ondrej Sukeľ

1. Viceprezident

PharmDr. Norbert Chano

2. Viceprezident

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

Členovia prezídia

PharmDr. Tibor Czuľba, MBA

Mgr. Ľuboš Ferenec

PharmDr. Ladislav Olejník

Mgr. Peter Sukeľ

PharmDr. Vasil Šatnik, PhD.

PharmDr. Patrik Vitkovský

Rada

Rada je riadiacim orgánom komory v období medzi zasadnutiami snemu. Jej primárnou úlohou je voliť a odvolávať členov prezídia, hodnotiť ich činnosť a prijímať dôležité rozhodnutia a uznesenia medzi zasadnutiami snemu.

PharmDr. Ondrej Sukeľ Predseda
PharmDr. Norbert Chano RLeK Banská Bystrica
PharmDr. Vasil Šatnik, PhD. RLeK Banská Bystrica
PharmDr. Vladimír Dudoň RLeK Bratislava
PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. RLeK Bratislava
doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc. RLeK Bratislava
PharmDr. Tibor Czuľba, MBA RLeK Košice
Mgr. Peter Sukeľ RLeK Košice
PharmDr. Michal Holec RLeK Nitra
PharmDr. Patrik Vitkovský RLeK Nitra
PharmDr. Zuzana Obšatníková RLeK Prešov
PharmDr. Ladislav Olejník RLeK Prešov
Mgr. Ľuboš Ferenec RLeK Trenčín
Mgr. Alžbeta Kasalová RLeK Trenčín
PharmDr. Miroslav Čučka RLeK Trnava
PharmDr. Marek Slezák RLeK Trnava
PharmDr. Patrik Bukovan RLeK Žilina
PharmDr. Lukáš Jaroščiak RLeK Žilina
PharmDr. Peter Smieško RLeK Žilina

Kontrolný výbor

Kontrolný výbor je kontrolným orgánom komory a je volený snemom komory. Medzi základné úlohy kontrolného výboru patrí dozor nad činnosťou, hospodárením a plnením uznesení komory a kontrola dodržiavania povinností členov komory.

Predseda

PharmDr. Katarína Sýkorová

Členovia

PharmDr. Mária Bullová

PharmDr. Darina Čendulová

Mgr. Marcela Fecsuová

PharmDr. Alena Chytilová

PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD.

PharmDr. Marek Molitoris

PharmDr. Peter Švec

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia je etický a disciplinárny orgán komory, ktorý je volený snemom komory. Úlohou disciplinárnej komisie je vykonávať disciplinárnu právomoc a vyjadrovať sa k etickým otázkam, ktoré sú vo vzťahu k výkonu povolania farmaceuta.

Predseda

Členovia

PharmDr. Adela Florovičová

PharmDr. Daniel Holec

Mgr. Richard Karabin

PharmDr. Peter Stanko

Mgr. Andrea Szabóová

Sekretariát

Sekretariát komory vykonáva odborné, administratívne a organizačné aktivity súvisiace s plnením úloh komory a poskytuje aktívnu podporu pre prezídium komory pri výkone jeho činností.

Mgr. Lenka Vasiľová

Riaditeľka sekretariátu a koordinátor sústavného vzdelávania

Mgr. Martina Vincencová

Koordinátorka registra a správnych konaní

Ing. Valentína Berciková

Koordinátorka registra a správnych konaní

Mgr. Martina Firková

Referentka úseku sústavného vzdelávania

Jana Brandis

Detašované pracovisko Košice

Snem

Snem je najvyšším orgánom komory, ktorý je zvolávaný najmenej raz za kalendárny rok a je tvorený delegátmi komory. Úlohou snemu je zabezpečiť fungovanie organizácie prijímaním dôležitých rozhodnutí a uznesení, schvaľovaním vnútorných predpisov a voľbou členov orgánov komory.

Regionálne lekárnické komory (RLeK)

RLeK Bratislava

Predseda

doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.

RLeK Trnava

Podpredseda

PharmDr. Miroslav Čučka

RLeK Trenčín

Predseda

Mgr. Ľuboš Ferenec

Podpredseda

PharmDr. Filip Pavlenda

RLeK Nitra

Predseda

PharmDr. Michal Holec

Podpredseda

PharmDr. Patrik Vitkovský

RLeK Žilina

Predseda

PharmDr. Lukáš Jaroščiak

Podpredseda

PharmDr. Patrik Bukovan

RLeK Banská Bystrica

Predseda

PharmDr. Norbert Chano

RLeK Prešov

Predseda

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Podpredseda

PharmDr. Katarína Šimanská

RLeK Košice

Predseda

PharmDr. Tibor Czuľba, MBA