Slovenská lekárnická komora k nedostatku chrípkových vakcín

Slovenská lekárnická komora k nedostatku chrípkových vakcín

Bratislava, 10. október 2019 - V posledných dňoch bol aktívne medializovaný nedostatok očkovacích látok proti chrípke. Taktiež boli zo strany médií ako aj verejnosti kontaktovaní predstavitelia Slovenskej lekárnickej komory. Vo viacerých výstupoch sa objavujú názory, že za nedostatok vakcín sú zodpovední lekárnici, ktorí ich neobjednali dostatok. Slovenská lekárnická komora toto tvrdenie zásadne odmieta.

Výroba a distribúcia očkovacích látok proti chrípke je náročný proces plánovaný mesiace pred samotnou sezónou. Objednávky vakcín realizujú lekárne už v jarných mesiacoch, keď ani zďaleka nie je známe či, v akej výške a akým skupinám pacientov budú vakcíny vôbec hradené z verejného zdravotného poistenia. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že zaočkovanosť slovenskej populácie je dlhodobo pod európskym a svetovým priemerom. Pri objednávaní vakcín každá lekáreň vychádza z vlastných skúseností z predchádzajúcich rokov a bohužiaľ musíme konštatovať, že väčšina kolegov má skúsenosti s klesajúcim záujmom a nedostatočnou osvetou o potrebe očkovania proti chrípke. Zároveň v tomto roku do poslednej chvíle nebolo zrejmé, komu a v akej výške budú vakcíny hradené, pričom aj v indikovaných skupinách rizikových pacientov sú dostupné vakcíny v kategorizačnom zozname uvedené s päťeurovým doplatkom. Až koncom septembra boli zverejnené výnimky zdravotných poisťovní platné od 1. októbra 2019, v zmysle ktorých je očkovanie plne hradené. Podľa informácií viacerých kolegov tiež v tomto roku nebola možnosť v predstihu objednať dostatočné množstvo vakcín ponúknutá mnohým lekárňam, čo taktiež mohlo prispieť k aktuálnemu nedostatku.

Slovenskí lekárnici objednali dostatok vakcín - dostatok v zmysle skúseností z predchádzajúcich rokov. To, že takéto množstvo nepokrýva zvýšené požiadavky v niektorých regiónoch je dôsledkom dlhodobej ignorancie potreby očkovania, narastajúcej sile antivakcinačných kampaní a nedostatočnej osvety. 

Na zlepšení tejto situácie sa Slovenská lekárnická komora bude ochotne podieľať, pokiaľ bude zo strany kompetentných štátnych inštitúcií záujem, pričom považujeme za potrebné v tejto situácii podotknúť, že v mnohých krajinách je samozrejmosťou očkovanie vo verejných lekárňach ako najdostupnejších zdravotníckych zariadeniach.

 

Viac informácií poskytne:

Mgr. Adriana Bednárová, MARCUS PR, s. r. o.
bednarova@marcuspr.sk
0908 528 445

https://www.slek.sk/storage/TS_vakc__ny.pdf