Jubilejný 30. Snem Slovenskej lekárnickej komory

Jubilejný 30. Snem Slovenskej lekárnickej komory

Bratislava, 13. novembra 2017 – V sobotu, 11. novembra 2017 sa uskutočnilo už tridsiate zasadnutie najvyššieho orgánu Slovenskej lekárnickej komory - Snemu. Hosťami snemu boli prezidenti lekárskej komory a komory zubných lekárov, Marian Kollár a Igor Moravčík, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová, dekan Farmaceutickej fakulty UK Pavel Mučaji a prorektor UVLF Juraj Pistl.

Všetci hostia vo svojich príhovoroch deklarovali záujem na pokračovaní všestrannej spolupráce s lekárnickou komorou, ktorej výsledkom v uplynulých rokoch boli viaceré vzdelávacie a osvetové projekty, ako aj pozitívne legislatívne úpravy vedúce k zlepšeniu starostlivosti o pacienta.

„Slovenská lekárnická komora je konštruktívnym a korektným partnerom všetkých subjektov, ktoré majú záujem o neustály odborný rast a skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku – vďaka tejto spolupráci sa napríklad podarilo vyriešiť problém s nedostupnosťou liekov, či realizovať hodnotné osvetové kampane,“ uviedol na Sneme Ondrej Sukeľ, prezident SLeK. „Čaká nás však ešte veľa výziev a poctivej práce, aby sme profesijnej samospráve pomohli vrátiť európske štandardy,“ zhodol sa so zástupcami lekárskych komôr.

Delegáti Snemu sa oboznámili so správami o činnosti komory, vzali na vedomie informácie o vzdelávacích a osvetových aktivitách SLeK, o činnosti sekcie nemocničných lekárnikov a o hospodárení komory. Na návrh delegátky snemu Aleny Chytilovej, predsedníčky Miestnej lekárnickej komory Dolný Kubín, delegáti schválili Vyhlásenie XXX. Snemu SLeK.

K pripravenosti lekárnikov na e-zdravie Alena Chytilová doplnila: „Lekárnici pripravení sú, splnili si všetky povinnosti, ktoré boli doteraz od nich požadované, avšak vzhľadom k zásadným zmenám, ktoré e-zdravie prinesie, logicky vzniká istá obava, či bude možné v novom roku spustiť jeho ostrú prevádzku. Zároveň lekárnici očakávajú, že budú mať prístup k celej farmakoterapii pacienta, v zmysle pripomienky SLeK, ktorú už MZ SR v legislatívnom procese akceptovalo.“ Totožný postoj vyjadrila aj vedúca lekárnička Fakultnej lekárne v Bratislave, Miroslava Snopková: „Lekárnici pripravení sú a čakajú na ďalšie pokyny z NCZI. Myslím, že e-zdravie bude možné spustiť v novom roku, ale určite sa v úvode vyskytne dosť aplikačných nedokonalostí, keďže v lekárňach zatiaľ nemáme testovacie prostredie systému ako celku. Najväčší prínos pre pacienta vidíme v možnosti farmaceuta nahliadnuť do celej farmakoterapie pacienta. Ten, ako odborník na lieky, bude vedieť posúdiť prípadné interakcie, či duplicity liekov.“ Tieto slová potvrdzuje aj záujem pacientov o kľúčový osvetový projekt SLeK – Interakcie liekov. Za tri mesiace fungovania internetovej aplikácie sa v nej zaregistrovalo 1622 pacientov, z ktorých si 152 dohodlo termín konzultácie v niektorej zo zapojených lekární. Farmaceuti v projekte zatiaľ identifikovali 2141 interakcií liekov.

Výsledky ďalšieho projektu SLeK – Nedostupné lieky, ktorý SLeK realizovala v spolupráci s AIFP a AOPP boli základným argumentom pre zásadnú novelizáciu zákona o liekoch a aj vďaka aktivite lekárnikov sa dostupnosť liekov v SR výrazne zlepšila. Kým októbri 2016 bolo zaznamenaných 3986 hlásení o nedostupných liekoch, v marci tohto roku to bolo iba 1295 a v máji už len 18 hlásení.

O kvalite práce SLeK svedčí aj záujem 302 nových uchádzačov o členstvo v komore v tomto roku. Komora si dlhodobo udržiava vysokú deväťdesiatpercentnú angažovanosť slovenských lekárnikov, čím je bezpochyby jediným reprezentatívnym subjektom slovenských farmaceutov.

„V budúcom roku sa chceme sústrediť na kľúčovú novelu zákona o liekoch, ktorá by mala zvýšiť zodpovednosť farmaceuta za vedenie lekárne. Slovenskú lekárnickú komoru čaká zavedenie nového moderného informačného systému, nový internetový portál pre farmaceutov aj verejnosť a pokračovanie v osvetových aktivitách tentokrát so zameraním na špecifiká farmakoterapie seniorov,“ uviedol Ondrej Sukeľ a doplnil, „Môžeme s uspokojením konštatovať, že po voľbách, ktoré sa uskutočnia koncom budúceho roka odovzdáme komoru v dobrom stave, s množstvom naštartovaných projektov a s pozitívnym vzťahom odbornej i laickej verejnosti.“

Slovenská lekárnická komora (SLeK) je samosprávna stavovská organizácia zriadená zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Jej členmi je takmer 4500 farmaceutov. Slovenská lekárnická komora sa podieľa na sústavnom vzdelávaní, vedie register farmaceutov, vydáva licencie a aktívne realizuje kampane zamerané na podporu verejného zdravia so zameraním na bezpečnosť a účinnosť farmakoterapie.

Viac informácií poskytne

Mgr. Adriana Bednárová, MARCUS PR, s.r.o.
bednarova@marcuspr.sk,
tel.: 0908 528 445