15. ročník Zemplínskych lekárnických dní poukázal na mýty vo farmácii a predstavil navrhované zmeny zákona o liekoch

15. ročník Zemplínskych lekárnických dní poukázal na mýty vo farmácii a predstavil navrhované zmeny zákona o liekoch

Humenné, 2. októbra 2017 – Uplynulý víkend v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom patril lekárnikom z celého Slovenka. Podujatie, kde diskutovalo takmer 200 lekárnikov, zorganizovala Slovenská lekárnická komora - Miestna lekárnická komora Humenné. Hosťami podujatia boli o. i. aj dekan FaF UK Pavel Mučaji a Matej Petrovič, generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR. Hlavnou témou podujatia boli Mýty vo farmácii.

Súčasťou odborného programu boli prednášky na tému farmakoterapie pacientov vo vyššom veku, liečby diabetes mellitus, spokojnosti pacientov s lekárenskou starostlivosťou, elektronickej preskripcie, ako aj workshopy zamerané na biochemické merania, modernú individuálnu prípravu liekov a interakcie liekov.

Boli zverejnené aj prvé výsledky celoslovenského projektu Interakcie liekov, ktorý je súčasťou osvetových kampaní SLeK. Do projektu sa zapojilo už 197 lekární a za päť týždňov, odkedy je projekt dostupný verejnosti, sa v ňom zaregistrovalo 1085 pacientov a bolo zrealizovaných už 200 konzultácií v lekárňach. Celkovo bolo identifikovaných 1650 interakcií liekov rôznych stupňov klinickej závažnosti.

Rovnako bol predstavený projekt Zdravie do lekárne, ktorého odborným partnerom je SLeK. Projekt umožňuje poskytovať pacientom pridanú hodnotu formou možnosti biochemických meraní (tlak, tep, cukor, cholesterol) aj takým lekárňam, ktoré si to či už z finančných alebo personálnych dôvodov nemôžu dovoliť. Do projektu sa od januára tohto roku zapojilo 40 lekární, v ktorých sa uskutočnilo 83 meracích dní. Vyšetrených bolo viac ako 1200 pacientov, pričom asi 10% vyšetrených pacientov bolo odporučené dôkladnejšie vyšetrenie v ambulancii lekára.

Lekárnici sa venovali aj spoločenskej úlohe farmaceuta a aktuálnym legislatívnym zmenám. „Vďaka korektnej spolupráci s ministerstvom zdravotníctva možno konštatovať, že rezort zdravotníctva vyhovel našej argumentácii v téme odbornej prevádzky verejnej lekárne a pripravil návrhy zmien v novele zákona o liekoch,“ povedal Ondrej Sukeľ, prezident SLeK. Podľa návrhu MZ SR by malo byť poskytovanie lekárenskej starostlivosti umožnené buď fyzickej osobe farmaceutovi s najmenej 5-ročnou praxou, resp. atestáciou, alebo právnickej osobe, ktorej bude takýto farmaceuto štatutárnym orgánom. Odborník – farmaceut bude musieť zároveň vždy konať v mene spoločnosti, ktorá prevádzkuje lekáreň.

„Takýmto spôsobom by sa mala výšiť odborná garancia komplexnej prevádzky lekární, podobne ako je to vo väčšine krajín v EÚ a zvýšiť profesionálna úroveň pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti,“ dodal O. Sukeľ. Zemplínske lekárnické dni sú zároveň aj Memoriálom Doc. RNDr. Jozefa Seginka, PhD., významného rodáka zemplínskeho regiónu, bývalého dekana Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, ktorý osobne otváral 1. ročník Zemplínskych lekárnických dní v roku 2003 v Trebišove.

Slovenská lekárnická komora (SLeK) je samosprávna stavovská organizácia zriadená zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Jej členmi je takmer 4500 farmaceutov. Slovenská lekárnická komora sa podieľa na sústavnom vzdelávaní, vedie register farmaceutov, vydáva licencie a aktívne realizuje kampane zamerané na podporu verejného zdravia so zameraním na bezpečnosť a účinnosť farmakoterapie.

Viac informácií poskytne

Mgr. Adriana Bednárová, MARCUS PR, s.r.o.
bednarova@marcuspr.sk,
tel.: 0908 528 445