Súhrn aktuálnych opatrení vyplývajúcich z Vyhlášok ÚVZ SR

Súhrn aktuálnych opatrení vyplývajúcich z Vyhlášok ÚVZ SR

A/ Súhrn aktuálnych opatrení vyplývajúcich z Vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

V nadväznosti na právomoc Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďovať  opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a na ich obmedzenie ako aj na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich obmedzenie, týmto Vás informujeme o nasledovných opatreniach vyplývajúcich z platných a účinných Vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

I. Opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19

Všetkým osobám sa nariaďuje za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) používať preventívne ochranné pomôcky, ktorými sú rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatku a to na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy.

Uvedená  povinnosť sa nevzťahuje na nasledovné osoby:
a) detí do 6 rokov veku,
b) osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,
c) osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
d) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
e) osoby pri výkone športu,
f) fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
g) osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
h) výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
i) tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
j) zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

S ohľadom na uvedené:
1. Všetkým pacientom lekárne sa zakazuje pohybovať sa v lekárni bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou, a to s výnimkou:

 • detí do 6 rokov veku,
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osôb so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím /nová výnimka/.

2. Všetkým zamestnancom lekárne sa zakazuje pohybovať sa v lekárni bez prekrytia horných dýchacích ciest, a to s výnimkou zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku lekárne sám.

II. Opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19

Ako už Slovenská lekárnická komora viac krát informovala, opakovanými písomnými apelmi adresovanými Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej  republiky ako aj Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenská lekárnická komora poukazuje na skutočnosť, že lekáreň nie je bežná prevádzka ako ani maloobchodná predajňa.

Podľa Zákona č. 576/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • 7 ods. 1 písm. c): „Zdravotná starostlivosť sa poskytuje ako lekárenská starostlivosť.“
 • 10: „Lekárenskú starostlivosť upravuje osobitný predpis.9) 9)Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • 4 písm. a) bod 1: „Poskytovateľ je a) fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe 1. povolenia (§ 11) alebo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa osobitného predpisu, 9a) 9a) § 6 ods. 1 písm. c) a ods. 4 zákona č. 362/2011 Z.z.
 • 7 ods. 2 písm. c) „Zdravotnícke zariadenia možno prevádzkovať len na základe povolenia; povolenia sa vydávajú na zdravotnícke zariadenia c) lekárenskej starostlivosti.“

Podľa zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 • 20 ods. 2: „(2) Povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je potrebné na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
 1. a) v nemocničnej lekárni s oddelením ...
 2. b) vo verejnej lekárni,
 3. c) v pobočke verejnej lekárne,
 4. d) vo výdajni zdravotníckych pomôcok,
 5. e) vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok,
 6. f) vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok.“

Poskytovanie lekárenskej starostlivosti je poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení a teda nemožno vo vzťahu k lekárňam ako zdravotníckym zariadeniam hovoriť ako o bežných zariadeniach, prevádzkach ako ani o maloobchodných predajniach, nakoľko držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je držiteľom povolenia na  poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, na realizáciu ktorej sa vyžaduje splnenie špecifických podmienok jej poskytovania a to aj pri zohľadnení komplexného rámca obsahu lekárenskej starostlivosti vrátane prípravy liekov a výdaja liekov, výdaja zdravotníckych pomôcok, zdravotníckych pomôcok na mieru, dietetických potravín.

Aj napriek uvedenému nie je ani v aktuálnom období vydaná osobitná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva zohľadňujúca osobitosť postavenia poskytovateľ lekárenskej starostlivosti, s ohľadom na čo sa dá predpokladať, že aj naďalej bude pretrvávať na strane Úradu verejného zdravotníctva a jeho regionálnych inštitúcii vyžadovanie plnenia povinností tak, ako sú definované voči iným zariadeniam v zmysle nasledovného: 

 • vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok; na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; to neplatí pre deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby.

Pre úplnosť informácie, aj naďalej sa povinnosť umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11.00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov, vzťahuje len na prevádzkovateľov predajní potravín a predajní drogérií. Na lekárne sa táto povinnosť nevzťahuje.

 

III. Opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

Každej fyzickej osobe, ktorá obdrží pozitívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“ sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí, v karanténnom ubytovacom zariadení alebo v inom vhodnom ubytovaní na dobu 10 dní od obdržania výsledku testu. Po dobu izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

Každá osoba, ktorej bola nariadená izolácia podľa vyššie uvedeného je povinná:

 • dodržiavať izoláciu v domácom prostredí, v karanténnom ubytovacom zariadení alebo inom vhodnom ubytovaní, dodržiavať opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu,
 • o výsledku testu informovať telefonicky, mailom, alebo SMS správou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa informovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,
 • denne sledovať klinické príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu); v prípade objavenia sa príznakov respiračnej infekcie kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup,
 • denne merať a zaznamenávať telesnú teplotu,
 • dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok,
 • dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami okrem osôb v spoločnej domácnosti, resp. objekte určenom na izoláciu,
 • bezodkladne informovať o svojom prenosnom ochorení v prípade poskytnutia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti v mieste izolácie alebo ústavnom zdravotníckom zariadení.

Nariadená izolácia sa ukončuje po desiatich dňoch v prípade, že sa nevyskytli klinické príznaky v posledných 3 dňoch. Ak sa v priebehu izolácie objaví horúčka, alebo príznaky respiračnej infekcie, osoba je povinná kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup.

Izolácia v domácom prostrední alebo v karanténnom ubytovacom zariadení sa nevzťahuje na čas spojený s nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti a za účelom odberu biologického materiálu na mobilnom odberovom mieste.

 

B/ Špecifiká vyplývajúce zo zákazu vychádzania od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa podľa Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 693 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020  

Vo vzťahu k zamestnancom, ktorí sa na základe vlastného rozhodnutia nezúčastnili testovania na ochorenie COVID – 19 a zamestnávateľ im ani iným spôsobom nenariadil účasť na testovaní, sa uplatňuje nasledovné:

 • na zamestnanca sa vzťahuje 10 dňový zákaz vychádzania,
 • nakoľko v prostredí poskytovateľa lekárenskej starostlivosti je druh práce vykonávaný zdravotníckym pracovníkom nerealizovateľný z domu, zamestnávateľ má možnosť (nie povinnosť) nariadiť zamestnancovi čerpanie tohtoročnej dovolenky alebo prenesenej dovolenky alebo ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v prác, pričom zamestnancovi nepatrí náhrada mzdy  a teda zamestnanec má tzv. neplatené voľno, počas ktoré zamestnávateľ za neho neodvádza poistné na sociálne poistenie ani poistné na zdravotné poistenie s tým, že zamestnanec je povinný hradiť za seba zdravotné poistenie a prípade záujmu aj dobrovoľné sociálne poistenie.

Prílohy: